Dilawar Zaman

Shorthand – The Chat Translator

Shorthand – The Chat Translator

  • 07/08/2015 00:02

Shorthand for iOS là phần mềm dịch tiếng lóng trong tin nhắn, phần mềm chat, mạng xã hội, Email…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com