Discordia

Bandoo

Bandoo

  • 01/07/2015 15:42

Bandoo là ứng dụng được tích hợp với nhiều phần mềm chat với những hiệu ứng đẹp, hấp dẫn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com