DiSTANTX

Alternative Flash Player Auto-Updater

Alternative Flash Player Auto-Updater

  • 29/06/2015 14:45

Alternative Flash Player Auto-Updater giúp bạn tải về và cài đặt Flash Player mà không cần phải tải về trình quản lý download của Adobe.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com