DKware

DKMessenger

DKMessenger

  • 03/07/2015 15:37

DKMessenger là chương trình chat, video voice IP, chia sẻ file miễn phí dựa trên mạng ngang hàng (peer-to-peer).


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com