Dmitri Vasiliev

Photomica

Photomica

  • 08/08/2015 14:02

Trải nghiệm nhiều cách khác nhau để biến hóa với những bức ảnh cá nhân cùng ứng dụng Photomica for iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com