Docstoc

Docstoc OneClick

Docstoc OneClick

  • 09/07/2015 16:24

Docstoc OneClick cho phép người dùng gửi e-mail những văn bản lớn mà không cần attach (đính kèm) file.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com