dooblou

WiFi File Explorer PRO

WiFi File Explorer PRO

  • 09/08/2015 09:35

WiFi File Explorer PRO cho phép người dùng duyệt, download, upload, xóa, copy, ZIP, truyền và quản lý các file qua mạng không dây.


WiFi File Explorer

WiFi File Explorer

  • 08/08/2015 04:53

WiFi File Explorer là ứng dụng cho phép bạn duyệt, download, upload bằng cách sử dụng một trình duyệt web thông qua kết nối WiFi.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com