DOT Systems

Drawvis Free

Drawvis Free

  • 07/08/2015 08:05

Drawvis Free for iOS là ứng dụng hỗ trợ xem các bản vẽ kỹ thuật định dạng AutoCAD DXF trên iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com