DotNetTool

Google Map Downloader

Google Map Downloader

  • 01/07/2015 15:49

Phần mềm Google Map downloader thực sự là phần mềm tuyệt vời. Nó có thể download ảnh từ trang web Google Maps.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com