Douglas Thorpe

Video-Joiner Free

Video-Joiner Free

  • 21/09/2015 10:00

Video-Joiner Free for iOS là ứng dụng biên tập video miễn phí và dễ sử dụng trên iPhone, iPad và iPod Touch, cho phép ghép các clip được quay bằng camera thiết bị di động thành một bộ phim đặc sắc gồm nhiều bối cảnh khác nhau.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com