DreamBit

Whistle Camera – Selfie & More

Whistle Camera – Selfie & More

  • 10/08/2015 21:38

Whistle Camera for Android là một ứng dụng chụp ảnh thông minh, cho phép người dùng thực hiện lệnh chụp ảnh bằng cách huýt sáo.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com