Dreamify

Batch PDF Encrypt

Batch PDF Encrypt

  • 25/07/2015 10:02

Batch PDF Encrypt là ứng dụng được thiết kế để mã hóa tập tin PDF nhanh chóng, mà vẫn giữ nguyên nội dung, cấu trúc, bố cục của tập tin gốc.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com