Dreamingsoft

Powerpoint To Flash

Powerpoint To Flash

  • 20/07/2015 11:20

Powerpoint To Flash là công cụ dùng để chuyển đổi định dạng *.ppt; *.pps được tạo ra bởi chương trình Microsoft Office PowerPoint sang định dạng *.swf -.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com