DriverSoft

Driver Genius Professional Edition

Driver Genius Professional Edition

  • 11/08/2015 09:52

Driver Genius Professional hỗ trợ mạnh mẽ trong việc sao lưu và phục hồi toàn bộ driver trên máy tính.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com