DroidLa

QR Droid Code Scanner

QR Droid Code Scanner

  • 08/08/2015 05:55

Mã QR là một dạng mã vạch tiến hóacủa mã hóa truyền thống, có thể lưu giữ nhiều thông tin đáng kể và linh hoạt hơn. Mã QR có thể được sử dụng để liên lạc, chia sẻ, liên kết, địa điểm, bản đồ và nhiều hơn nữa.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com