DS Development

E-mail Address Collector

E-mail Address Collector

  • 08/07/2015 16:41

Email Address Collector là chương trình có khả năng lùng sục vào tất cả ngõ ngách trong máy tính của bạn để thu thập toàn bộ địa chỉ e-mail nằm trong đó.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com