DuckDuckGo

DuckDuckGo Search & Stories

DuckDuckGo Search & Stories

  • 08/08/2015 10:01

DuckDuckGo Search & Stories cung cấp cho người dùng cách tốt hơn để tìm kiếm và một bước mới về các câu truyện.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com