Dudi Shani-Gabay

Cover Photo Mosaic

Cover Photo Mosaic

  • 08/08/2015 19:24

Cover Photo Mosaic for iOS là phần mềm thiết kế ảnh bìa mozaic đơn giản và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com