Dương Việt Hùng

DesktopCalendar

DesktopCalendar

  • 28/07/2015 10:34

DesktopCalendar là phần mềm lịch chuyên nghiệp bao gồm cả lịch dương và lịch âm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com