DYC Software Studio

Chat Translator for TradeManager

Chat Translator for TradeManager

  • 30/06/2015 11:47

Chat Translator for TradeManager là phần mềm dịch thuật hữu hiệu khi bạn sử dụng Alibaba TradeManager.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com