DynAdvance

DynAdvance Notifier

DynAdvance Notifier

  • 09/07/2015 15:36

DynAdvance Notifier (DN) là chương trình giúp người dùng kết nối ngay lập tức với các tài khoản web mail của mình để kiểm tra thư mới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com