DynamicApps

Internet Speed Meter Lite

Internet Speed Meter Lite

  • 08/08/2015 12:04

Internet Speed Meter Lite for Android là một công cụ giúp người dùng Android theo dõi tốc độ và mức độ sử dụng Internet trên thiết bị của mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com