e-FRACTAL

PCalendars

PCalendars

  • 07/08/2015 11:18

PCalendars for iOS là giải pháp sao lưu và đồng bộ lịch đa nền tảng hàng đầu cho iPhone/iPad.


PhoneCopy

PhoneCopy

  • 07/08/2015 11:17

PhoneCopy for iOS – giải pháp sao lưu và đồng bộ dữ liệu đa nền tảng hàng đầu cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com