E-mail-recovery

Live Mail Recovery

Live Mail Recovery

  • 24/06/2015 16:31

Live Mail Recovery cung cấp các cách khôi phục email cho các message đơn và cơ sở dữ liệu email được tạo bởi các phiên bản của Microsoft Outlook Express.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com