E2D

songvoo free – Large text music player

songvoo free – Large text music player

  • 05/08/2015 15:58

Songvoo for iOS là trình phát nhạc được thiết kế linh hoạt, tùy chỉnh, dễ điều khiển, hỗ trợ xem, chia sẻ và khám phá nhạc.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com