EasilyDo

EasilyDo Smart Assistant

EasilyDo Smart Assistant

  • 09/08/2015 19:05

EasilyDo for Android là ứng dụng hỗ trợ sắp xếp và thông báo cho người dùng về những việc cần làm để bạn luôn quản lý tốt mọi việc. Làm việc bớt đi, ít phải lo lắng và có thêm thời gian cho bản thân.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com