Easter Egg SRL

Bugg – Are your friends nearby?

Bugg – Are your friends nearby?

  • 05/08/2015 03:35

Bugg for iOS là một dịch vụ mạng xã hội giữa những người bạn thân hoặc một nhóm cộng đồng nhỏ, cho phép chia sẻ địa điểm và những thông tin thú vị khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com