Ebooks.com Limited

Ebook Reader

Ebook Reader

  • 15/08/2015 19:23

Ebook Reader for iOS là phần mềm cho phép người dùng đọc sách điện tử ebook trên các thiết bị sử dụng nền tảng iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com