eBooks.com

Ebook Reader

Ebook Reader

  • 09/08/2015 07:48

Ebook Reader for Android là ứng dụng trình đọc sách điện tử eBook chuyên nghiệp và miễn phí cho các thiết bị Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com