Ecloud Im

WeCal – Smart Calendar

WeCal – Smart Calendar

  • 08/08/2015 00:56

Calendar Pro for iOS là ứng dụng lịch điện tử chuyên nghiệp, cung cấp nhiều tính năng quản lý thời gian và sự kiện hữu ích, miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com