eDisplay Srl

Sendblaster Free Edition

Sendblaster Free Edition

  • 25/06/2015 14:30

SendBlaster Free Edition là một giải pháp cho phép người dùng tạo và gửi tin nhắn mail tùy chỉnh đến nhiều danh sách mail.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com