Editplus

Edit Plus

Edit Plus

  • 13/07/2015 10:15

Edit Plus là một trong nhiều công cụ chỉnh sửa mã nguồn đơn giản cả về tên gọi lẫn tính năng …


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com