EduIQ com

Network LookOut Administrator Professional

Network LookOut Administrator Professional

  • 20/07/2015 09:25

Network LookOut Administrator là một phần mềm quản lý mạng Lan cho phép quản trị viên nhìn thấy màn hình của các máy tính khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com