ege arge

English Test Lite

English Test Lite

  • 07/08/2015 08:32

Kiểm tra trình độ tiếng Anh mọi lúc mọi nơi với với English Test Lite for iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com