ElasticSystems

Icy Christmas

Icy Christmas

  • 30/07/2015 11:19

Với Icy Christmas, bạn có thể tận hưởng được hết sự lạnh giá đó bằng việc đông cứng toàn bộ dần dần giao diện desktop của bạn


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com