ElcomSoft

Advanced Office Password Recovery

Advanced Office Password Recovery

  • 23/07/2015 09:52

Advanced Office Password Recovery là chương trình giúp bạn lấy lại mật khẩu bị mất hoặc bị quên của những file tài liệu tạo ra bởi các ứng dụng văn phòng


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com