ElectraSoft

32bit FTP

32bit FTP

  • 19/06/2015 15:37

32bit FTP cho phép bạn đăng nhập vào và duyệt các trang FTP trên toàn thế giới và sao chép các file từ một trang FTP tới máy tính của bạn hoặc ngược lại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com