Email Adept

Auto Windows Mail Backup

Auto Windows Mail Backup

  • 25/06/2015 14:41

Auto Windows Mail Backup là công cụ thông minh, cho phép người dùng sao lưu và khôi phục dữ liệu Vista Windows Mail.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com