embermitre

Hanping Chinese Dictionary

Hanping Chinese Dictionary

  • 08/08/2015 12:05

Hanping Chinese Dictionary for Android là từ điển tiếng Hoa Quan Thoại phổ biến nhất giành cho Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com