EMCO Software

EMCO Remote Shutdown

EMCO Remote Shutdown

  • 24/07/2015 15:50

EMCO Remote Shutdown, bạn có thể tự động từ xa tắt máy tính và “đánh thức” máy tính để giảm năng lượng tiêu thụ và tiết kiệm tiền bạc cho mỗi máy tính.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com