EML PST

EML to Outlook

EML to Outlook

  • 20/07/2015 11:34

EML to Outlook thực hiện tác vụ di chuyển email eml sang định dạng pst với việc giữ nguyên các mục như to, from, cc, bcc, date, time, các file đính kèm,…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com