EnSight Media


Mail Locker – Keep Your Mail Safe.

Mail Locker – Keep Your Mail Safe.

  • 06/08/2015 23:41

Sử dụng Mail Locker for iOS sẽ thay thế ứng dụng mail cơ bản cho iPhone với hệ thống bảo vệ thấp.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com