ENTERTAILION LLC

Open Launcher for Google TV

Open Launcher for Google TV

  • 09/08/2015 07:37

Ứng dụng launcher tuyệt vời dành cho Google TV. Ứng dụng Open Launcher là sự thay thế hoàn hảo dành cho ứng dụng launcher mặc định được cung cấp bởi Google TV. Giao diện người dùng bao gồm một hàng các ứng dụng yêu thích, trong đó bạn có thể thoải mái tùy biến. Nó cũng bao gồm một hàng đặc biệt ở phía cuối dành cho những ứng dụng được sử dụng trong thời gian gần nhất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com