EPCSOFT

Easy Photo Frame

Easy Photo Frame

  • 30/07/2015 10:23

Easy Photo Frame là một công cụ sẽ giúp bạn loại bỏ mắt đỏ trong hình ảnh của bạn, bạn có thể xoay, thay đổi màu sắc hoặc thay đổi kích thước hình ảnh…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com