Estoty Entertainment LLC

2048 Number puzzle game

2048 Number puzzle game

  • 12/08/2015 13:25

Phiên bản dành cho di động của game gây nghiện 2048 dành cho Android. Hãy thử thách khả năng suy nghĩ của mình với trò chơi này.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com