Esumsoft

POP Peeper Plus Pack

POP Peeper Plus Pack

  • 14/07/2015 11:27

POP Peeper Plus Pack là công cụ hoàn hảo giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản email vô cùng chuyên nghiệp và đơn giản


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com