EXP Systems

PDF Redirect

PDF Redirect

  • 17/07/2015 10:22

PDF ReDirect là tiện ích cho phép người dùng dễ dàng tạo, mã hóa và kết hợp file PDF với nhau một cách hiệu quả


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com