Expedia, Inc.

Expedia Hotels, Flights, Cars & Activities

Expedia Hotels, Flights, Cars & Activities

  • 15/08/2015 17:45

Expedia Hotels & Flights for iOS là cuốn cẩm nang hữu ích cho người dùng đam mê du lịch, được cung cấp miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com