Explode Ltd

Sketch Rolls Free

Sketch Rolls Free

  • 07/08/2015 23:45

Sketch Rolls Free for iPad là sự kết hợp hoàn hảo của ứng dụng vẽ phác thảo, ghi chú cá nhân và vẽ tranh tự do độc đáo trên máy tính bảng iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com