Eyeo GmbH

Adblock Browser for Android

Adblock Browser for Android

  • 10/09/2015 13:01

Adblock Browser là ứng dụng chặn quảng cáo dành cho các thiết bị Android, được phát triển từ Adblock Plus – một phần mềm chặn quảng cáo rất nổi tiếng dành cho phiên bản desktop.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com